LIVE – V sesja Rady Miejskiej

311
0
Udostępnij:

 

Retransmisja V sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie (tekst jednolity – uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 4511 z 08.11.2013 r.) – z w o ł u j ę  na dzień 7 marca 2019 r. na godz. 12.00 V sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach     i zapytaniach radnych.
5.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody    i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opole Lubelskie.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opole Lubelskie.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim na 2019 r.
9.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim na rok 2019.
10.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim na rok 2019.
11.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim na rok 2019.
12.     Podjęcie uchwały w sprawie opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Opole Lubelskie.
13.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
14.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do wdrożenia na terenie Gminy Opole Lubelskie Programu „Mieszkanie plus”.
15.     Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opole Lubelskie.
16.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Opolu Lubelskim przy ul. Podzamcze 53 na okres 2 lat.
17.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat (działka nr 205 położona w Opolu Lubelskim przy ul. Fabrycznej, obręb 04).
18.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres 10 lat (działka nr 71/2, obręb 10 – Górna Owczarnia, pow.0,60 ha).
19.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres 10 lat (działka nr 71/2, obręb 10 – Górna Owczarnia, pow. 0,80 ha).
20.     Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2019 na terenie miasta Opole Lubelskie.
21.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opole Lubelskie w roku 2019.
22.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Elżbieta oraz Ożarów Pierwszy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol.
23.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową DP2651L na odcinku od km 0+000 do km 0+800 o długości 0,800km (ulica Al. 600 lecia).
24.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową DP2610L na odcinku od km 5+896 do km 7+721 o długości 1,825km (ulica Szkolna).
25.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo – wschodniej części miasta Opole Lubelskie zatwierdzonego uchwałą Nr XX/133/2016 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 17 czerwca 2016 r. zmienionego uchwałą Nr XLII/305/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 grudnia 2017 r.
26.     Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie.
27.     Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie (zmiana dla miejscowości Ożarów Pierwszy, Zosin, Białowoda, Truszków).
28.     Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie (zmiana dla miejscowości Kazimierzów, Wola Rudzka, Rozalin).
29.     Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie (zmiana dla miejscowości Dębiny, Kluczkowice – Osiedle, Puszno Godowskie, Sewerynówka, Wólka Komaszycka).
30.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2019 rok.
31.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
32.     Sprawy różne i wolne wnioski.
33.     Zamknięcie obrad.

Źródło: www.opolelubelskie.pl – portal Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim / BIP

Gry planszowe - wybierz na Ceneo.pl

Napisz komentarz

Udostępnij: